HOTLINE: (08)66793214

 

PLC EXON LIYAN

PLC EXON LIYAN

Mã sản phẩm: EX0N
Nhà sản xuất: Việt Nam
Giá: 0 VNĐ

Cung cấp các loại PLC LiYan với nhiều loại khác nhau:

EX0N 16MR ,EX1N 14MT ,EX1S 8ER ,EX1N 32ER ,EX1N 1PG

EX0N 16M T ,EX1N 24MR ,EX1S 8ET ,EX1N 32ET ,EX2N 1PG

EX0N 24MR ,EX1N 24MT ,EX1S 8EYR ,EX1N NEXT-50 ,EX1N LTOC

EX0N 24MT ,EX1N 32MR ,EX1S 8EYT ,EX1N NEXT-80 ,EX1N CTOL

EX0N 32MR ,EX1N 32MT ,EX1N 16EX ,EX20P ,EX1N 2DA

EX0N 32MR ,EX2N 24MR ,EX1N 16ER ,232C232W ,EX1N 2AD

EX1S 24MR ,EX2N 24MT ,EX1N 16ET ,232C422W ,EX1N 8AD

EX1S 24MT ,EX2N 32MR ,EX1N 16EYR ,EX232BD ,EX1N 8TC
,
EX1S 32MR ,EX2N 32MT ,EX 1N 16EYT ,EX485BD ,EX1N 2TC

EX1S 32MT ,EX200 MP ,EX 1N 24ER ,EX485ABD ,EX1N 2LD

EX1N 16MR ,EX1S 8EX , EX 1N 24ET ,EXPOWER-E ,EX1N 2PT

EX1RTC1-1 ,EX1RTC1-3 ,EXSPO7 ,EXCAB- KBD01 ,EXCAB- LINK01

EX1RTC1-2 ,RELAY ,EX1N16MR-D ,EX1N16MT-D ,EX1S08EX